Từ điển phật học

 • ÂN ÁI

  Thương yêu nhau vì làm ơn cho nhau. Chỉ mối tình giữa cha mẹ con cái, vợ

 • TAM HIỀN THẬP THÁNH

  TAM HIỀN THẬP THÁNH    Những vị tu hành đến giai đoạn tương tự chánh giải (hiểu đúng chơn lý) đè nén được hoặc nghiệp gọi là bậc Hiền, những vị

 • TAM HẠNH

  TAM HẠNH   Tam hạnh tức ba nghiệp của chúng sanh .   1. Phước hạnh : Hạnh nghiệp có phước đức. Vì làm 10 điều lành (Thập thiện) phước đức đưa đến

 • TAM GIỚI TÔN

  Tiếng Tôn xưng Phật. Đức Phật là người đáng Tôn trọng hơn hết trong thế giới hiệp lại là Ba Cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, nên xưng ngài là

 • TAM GIỚI HỎA TRẠCH

  Cảnh nhà cháy là Ba cõi. Tam giới tỷ như tòa nhà bị hỏa hoạn. Chúng sanh ở trong Ba cõi hằng bị thiêu đốt bởi các phiền não, các khổ lụy, cũng như người

 • TAM GIỚI CHƯ THIÊN

  TAM GIỚI CHƯ THIÊN   Tam giới chư thiên là các cõi trời trong Tam giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) bao gồm như sau :   1. Chư thiên dục giới : Các cõi

 • TAM GIỚI

  TAM GIỚI   Tam giới là ba thế giới của chúng sanh phàm phu, còn sanh tử qua lại trong ba cõi ấy, Tam giới còn gọi là Tam hữu :   1. Dục giới : Dục giới là

 • TAM GIẢI THOÁT MÔN

  TAM GIẢI THOÁT MÔN Ba cửa giải thoát dẫn tới Niết Bàn:   1. Không môn, là thấy mọi pháp đều không rỗng, không thực thể, vô ngã.   2. Vô tướng, thấy mọi

 • TAM GIÁC

  TAM GIÁC   Tam giác là ba đức tính siêu việt của Đức Phật.   A.1. Tự giác : Tự mình giác ngộ Đạo vô thượng Bồ Đề.   2. Giác tha : khi mình giác ngộ

 • TAM GIẢ

  TAM GIẢ   Để phá chấp có thực ngã, thực pháp của phàm phu, Kinh Bát Nhã làm sáng tỏ ba loại giả, gọi là Tam Ba La Nhiếp Đề, còn gọi là Tam Nhiếp Đề, Tam