TAM HẠNH

 
Tam hạnh tức ba nghiệp của chúng sanh .
 
1. Phước hạnh : Hạnh nghiệp có phước đức. Vì làm 10 điều lành (Thập thiện) phước đức đưa đến quả báo là sanh lên cảnh chư Thiên hoặc sanh vào cảnh người , vào nhà sang giàu có thân tướng tốt đẹp.
 
2. Tội hạnh : Còn gọi là phi phước hạnh, là những hạnh nghiệp có tội, tức là hạnh nghiệp ác phạm vào 10 điều ác (thập ác), tội này chiêu cảm quả báo khổ não nơi Tam ác đạo.
 
3. Bất động hạnh : Là hạnh nghiệp không làm thiện cũng không tạo ác, đây là hạnh nghiệp của hàng Thánh giả của Bồ Tát nghĩa là các Ngài trụ vào thiền định không tạo tác hành động nên gọi là bất động hạnh.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn.