TAM GIỚI

 
Tam giới là ba thế giới của chúng sanh phàm phu, còn sanh tử qua lại trong ba cõi ấy, Tam giới còn gọi là Tam hữu :
 
1. Dục giới : Dục giới là chỗ ở của loài hữu tình có dâm dục, thực dục… gồm có ba bậc : Thượng giới đó là chư tiên ở trên sáu cõi trời Dục giới, Trung giới là loài người trong bốn châu thiên hạ, bậc hạ giới là súc sanh, ngạ quỷ và vô gián địa ngục.
 
2. Sắc giới : Là chỗ ở của hàng hữu tình không còn dâm dục, thực dục, nhưng có hình dáng tốt đẹp, có dung diện nguy nga (còn ở trong vật chất), nhưng tất cả sắc chất từ thân đến cảnh đều tinh hảo thù diệu. Cõi này có hai mươi tầng, từ Phạm Thân Thiên lên đến Đại Tự Tại Thiên. Toàn cõi sắc giới là của Ngài Phạm Thiên.
 
3. Vô sắc giới : Là cõi của bậc thượng nhân, không có hình dáng sắc chất, không có cung điện, quốc độ, duy chỉ có tâm thức mà thôi, các Ngài trụ trong thiền định thâm diệu. Thế giới này không có chỗ ở nhất định, chỉ căn cứ vào quả báo của công đức thiền định cao thấp mà hưởng sự an vui hơn kém nhau mà thôi, các Ngài sanh vào được cõi này ấy là nhờ vào công phu thiền định rất dày công.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn