TAM GIỚI CHƯ THIÊN

 
Tam giới chư thiên là các cõi trời trong Tam giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) bao gồm như sau :
 
1. Chư thiên dục giới : Các cõi trời trong Dục giới
 
v Lục dục thiên : sáu tầng trời trong cõi dục :
 
– Tứ thiên vương thiên
 
– Đạo Lợi thiên
 
– Dạ Ma thiên
 
– Đâu Suất thiên
 
– Hóa Lạc thiên
 
– Tha Hóa Tự Tại Thiên
 
Trong Tứ Thiên Vương ở Dục giới lại có 4 tầng trời :
 
– Trì Quốc thiên (đông)
 
– Tăng Trưởng thiên (nam)
 
– Quảng Mục thiên (tây)
 
– Đa Văn thiên (bắc)
 
2. Chư Thiên Sắc giới : Các tầng trời trong cõi sắc giới
 
v Sơ thiên thiên : có bốn tầng :
 
– Phạm Thân Thiên
 
– Phạm Chúng thiên
 
– Phạm Phụ thiên
 
– Đại Phạm thiên
 
v Nhị thiền thiên có ba tầng :
 
– Thiển Quang Thiên
 
– Vô Lượng Quang Thiên
 
– Quang Âm Thiên
 
v Tam Thiền Thiên có ba tầng trời :
 
– Thiểu Tịnh Thiên
 
– Vô Lượng Tịnh Thiên
 
– Biến Tịnh Thiên
 
v Tứ Thiền Thiên có ba tầng trời :
 
– Vô Vân Thiên
 
– Phước Sanh Thiên
 
– Quảng Qủa Thiên
 
v Tịnh Phạm Địa có bảy tầng trời :  
 
– Vô Tưởng Thiên
 
– Vô Phiền Thiên
 
– Vô Nhiệt Thiên
 
– Vô Kiến Thiên
 
– Vô Cứu Cánh Thiên
 
– Hòa Âm Thiên
 
– Đại Tự Tại Thiên
 
3. Chư Thiên Vô Sắc giới : các cõi trời trong sắc giới :
 
v Tứ không  : Gồm có bốn tầng :
 
– Không Vô Biên Xứ Thiên
 
– Thức Vô Biên Xứ Thiên
 
– Vô Sở Hữu Xứ Thiên
 
– Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn