TAM GIẢI THOÁT MÔN

Ba cửa giải thoát dẫn tới Niết Bàn:
 
1. Không môn, là thấy mọi pháp đều không rỗng, không thực thể, vô ngã.
 
2. Vô tướng, thấy mọi sự tướng đều hư giả, cho nên được tự tại đối với các tướng.
 
3. Vô tác môn: vô tác là không còn tạo nghiệp, cho nên được tự tại, không bị nghiệp chi phối, lôi kéo.