TAM GIÁC

 
Tam giác là ba đức tính siêu việt của Đức Phật.
 
A.1. Tự giác : Tự mình giác ngộ Đạo vô thượng Bồ Đề.
 
2. Giác tha : khi mình giác ngộ rồi, đem chỗ chứng đắc của mình giáo hóa chúng sanh khiến giác ngộ.
 
3. Giác hạnh viên mãn : tự mình và chúng sanh đều giác ngộ trọn vẹn đầy đủ vậy.
 
Đối với ba đức tính trên  bậc La Hán có được Tự giác, Bồ Tát có đủ tự giác, giác tha. Phật có đủ ba đức: Tự giác, Tha giác, Giác hạnh viên mãn một cách hoàn hảo thù thắng.
 
B.1. Bổn giác : Tánh giác sẵn có xưa nay, nghĩa là tất cả chúng sanh vốn sẵn có tâm thanh tịch, là tự tách bất sanh, bất diệt, thường trụ vậy.
 
2. Thủy giác : Tức là vừa mới tỉnh giác, nghĩa là nhờ nghe giảng pháp hiểu Kinh, tu hành miên mật mới khơi lên sự giác ngộ.
 
3. Cứu cánh giác : Sự giác ngộ rốt ráo, nghĩa là do thủy giác tới chỗ cùng tột đến một mực với bốn giác, thế nên cứu cánh giác là giác ngộ trọn vẹn tức sống trở lại với bốn giác sẵn có xưa nay vậy.
 
 Theo PHDS của TN Đức Trí