TAM ĐỨC

 
Tam đức là ba đức của Đại Niết Bàn.
 
A.1. Pháp thân đức : Là Đức Pháp thân, là bốn thể của Phật, là thể tánh thanh tịnh bất biến thường trụ.
 
2. Bát nhã đức : Là đức Trí huệ là cái pháp tướng chơn như giác ngộ trọn vẹn.
 
3. Giải thoát đức : Là đức giải thoát xa lìa mọi ràng buộc, được tự tại giải thoát. Trong ba đức trên đều có bốn đức : Thường, Lạc, Ngã, Tịnh.
 
Lại nữa, Đức Phật có ba đức tự lợi, lợi tha :
 
B.1. Trí đức : Đức tuệ, phá tan mọi mê tối, có đủ tánh trí Bồ Đề vô thượng.
 
2. Đoạn đức : Đức trừ dứt, là trừ dứt hết thảy mọi phiền não, đạt đến Niết Bàn vô thượng.
 
3. Ân đức : Đức ban ơn, là cái đức từ bi bao la của Phật, cứu độ hết thảy chúng sanh.
 
Trong ba đức trên, hai đức đầu thuộc về tự lợi và đức sau thuộc về lợi tha.
 
Lại có ba đức tự tánh đế của Số luận thuyết ra :
 
C.1. Đức tát đỏa : Là đức dõng kiện, hùng mạnh.
 
2. Đức thích xà : Là đức dơ bụi, đức xấu ác.
 
3. Đức đáp ma : Là đức ám độn, ngu muội , tối tăm.
 
Tự tánh chúng sanh có ba đức ấy, rồi sanh mọi đức lành, dữ, tốt, xấu….
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn