TAM DƯ

 
Tam dư là ba thứ tàn dư, người tu Thanh Văn Duyên giác tuy nói là nhập vô dư Niết Bàn nhưng vẫn còn ba thứ tàn dư, chứ chẳng phải là thực sự vô dư. Ba thứ tàn dư đó là :
 
1. Phiền não dư :  đoạn được kiến hoặc, tư hoặc trong tam giới nhưng dư lại vô minh hoặc ngoài giới.
 
2. Nghiệp dư : tuy đã hết được nghiệp hữu lậu trong Tam giới, nhưng vẫn còn dư lại nghiệp Vô lậu ngoài giới.
 
3. Quả dư : tuy đã vượt qua được khổ quả sinh tử phân đoạn trong Tam giới, nhưng vẫn còn dư lại khổ quả sinh tử biến dịch ngoài giới.
 
Theo TĐPH Hán Việt