TAM ĐỊNH TỤ

 
Định là thiên định, tụ là nhóm lại, hợp lại ở đây chỉ cho một nhóm người hợp lại cùng tu. Chúng sanh trong thế giới phân ra làm ba nhóm : Chánh định tụ, Tà định tụ, Bất định tụ, nên gọi là Tam định tụ.
 
1. Chánh định tụ : Nhóm tu học chánh thống theo Phật Thánh, có lòng định tiến tu thiền định, chẳng thối đọa, chẳng đoạn tuyệt các thiện căn, chắc chắn sẽ thành tựu Đạo quả.
 
2. Tà định tụ : Nhóm tu học theo tà giáo, theo các phái dị đoan, tà kiến, không có lòng từ bi, hỷ xả, chẳng chứng ngộ Đạo mầu, lại có lòng phạm ngũ vô gián tội, sẽ bị đọa lạc ở đường ác.
 
3. Bất định tụ : Nhóm không quyết định, nếu họ có căn duyên thì gặp thiện tri thức chỉ cho nẻo chánh mà tu tập, bằng họ thiếu phước ắt gặp bọn ác hữu lôi cuốn theo đường tà.
 
Tam định tụ này cũng kêu là Tam tụ
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn