TAM ĐẠO

 
Tam đạo đó là hữu lậu đạo, vô lậu đạo và thể đạo.
 
1. Hữu lậu đạo : Tức là đạo hữu lậu do nghiệp lành, hoặc nghiệp ác của con người đưa tới cảnh sướng hoặc cảnh khổ, như thân làm lành, miệng nói lời lành, ý suy nghĩ điều lành, ba nghiệp lành ấy sanh vào cảnh phước lạc của loài người hoặc thần tiên. Còn như làm ác, nói ác, nghĩ ác, ba nghiệp ác ấy lúc lâm chung vào ba đường độc dữ đó là : Địa Ngục, Ngại quỷ, Súc sanh, hoặc sanh làm người nghèo hèn, đói khổ, hoạn nạn.
 
2. Vô lậu đạo :Tức là đạo vô lậu, ấy là con đường cao thượng, đưa những nhà tu học có tâm giải thoát như Bát chánh đạo, Thinh Văn đạo, Duyên giác đạo, Bồ Tát, nhà tu hành nương theo nền vô lậu đạo để tới Niết Bàn vậy.
 
3. Thể đạo : Tức là thế Niết Bàn là nền Chánh giác, là quả Bồ Đề là chỗ cao siêu cùng cực vượt khỏi các mối chướng ngại, được tự do tự tại, như Đạo tâm, Đạo Thọ, Đạo nhãn.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn.