TAM ĐẠO KHỔ

 
Tam đạo cũng gọi là Luân hồi tam đạo, cũng gọi là Tam luân, bao gồm :
 
1. Phiền não đạo : Đường phiền não mê dục, cũng kêu là hoặc là đạo tức đường mê lầm. ấy là các phiền não vọng hoặc : tham dục, sân nhuế, ngu si của con người chưa tu tỉnh.
 
2. Nghiệp đạo : đường nghiệp quả, nghiệp báo, nương theo các phiền não vọng hoặc mà phát sanh ra những việc làm, có thiện, có ác, mà thường thì những việc ác, việc bậy nhiều hơn những việc thiện, việc phải.
 
3. Đạo khổ : Đường khổ : nhơn những việc thiện ác mà chịu các nỗi khổ trong lòng đường sanh tử, luân hồi nơi Lục đạo.
 
Tam đạo trên quan thiệp với nhau không rời. Phiền não thông với nghiệp, nghiệp thông với khổ, rồi khổ lại thông với phiền não…. xây chuyển với nhau mãi nên lấy tên là Tam luân. Quanh đi lộn lại trong ba đường nên gọi là Luân hồi tam đạo.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn