TAM ĐA

 
 Tam đa là ba thứ nhiều mà người Phật tử tu hành cần nên có. Tam đa nhiều Kinh nói khác nhau nhưng tựu chung không ngoài những trợ duyên tốt cho người tu dễ đến giải thoát.
 
1. Tam đa theo Kinh Trường A Hàm :
 
– Đa cận thiện hữu : siêng gần bạn lành
 
– Đa văn phát âm : Nghe nhiều pháp âm
 
– Đa tu bất tịnh quán : Tu nhiều pháp quán bất định
 
2. Tam Đa theo Kinh Đại Bát Nhã :
 
– Đa cúng dường Phật : Nhiều cúng dường Phật.
 
– Đa phụng sự thiện hữu : nhiều phụng sự bạn lành.
 
– Đa văn pháp yếu : Nhiều học hỏi pháp yếu.
 
3. Tam Đa theo Thiên Thai tông :
 
– Đa không quán : Nhiều tu không quán
 
– Đa giả quán : Nhiều tu giả quán
 
– Đa trung đạo quán : Nhiều tu trung đạo quán.
 
Theo PHTĐ của HT Thích Từ Thông.