TAM CƯƠNG

Ba mối quan hệ, ba giềng mối mà đạo Nho rất coi trọng:
 
1. Quan hệ vua, tôi.
 
2. Quan hệ vợ, chồng.
 
3. Quan hệ cha con.
 
Có sách đem ví tam cương với ba đạo: Phật, Lão, Nho.
 
“Trong đời thì có tam cương,
 
Nếu mà khuyết một ghê đường gian nguy.”
 
(Toàn Nhật Thiền Sư)TAM CƯƠNG
Ba mối quan hệ, ba giềng mối mà đạo Nho rất coi trọng:
 
1. Quan hệ vua, tôi.
 
2. Quan hệ vợ, chồng.
 
3. Quan hệ cha con.
 
Có sách đem ví tam cương với ba đạo: Phật, Lão, Nho.
 
“Trong đời thì có tam cương,
 
Nếu mà khuyết một ghê đường gian nguy.”
 
(Toàn Nhật Thiền Sư)