TAM CHỦNG TỬ

 
Tam chủng tử nghĩa là khi chết có ba cách :
 
1. Mạng số hết mà chết có ba thứ :
 
– Mạng số hết, chớ phước chẳng hết mà chết
 
– Phước hết chớ mạng số chẳng hết mà chết
 
– Phước và mạng đều hết
 
2. Vì ngoại duyên mà chết, có ba loại :
 
– Làm ngang ngược bị người giết
 
– Không phải phận sự mình nhưng mình tự hại mà chết
 
– Chết vì cả hai lẽ trên
 
3. Vì phóng tâm mà chết, có ba thứ :
 
– Phóng dật buông lung mà chết
 
– Phạm trai phá hủy giới cấm mà chết
 
– Hủy hoại mạng căn mình mà chết
 
Chết có nghĩa là bỏ xác thân mà mình đã thọ nhận sanh sống một thời gian khi thần thức thoát ra theo nghiệp mà chiêu cảm thân khác, nếu làm việc nhơn đức tức tạo nghiệp lành thì sẽ sanh lên cõi trời hưởng sự sung sướng an lạc, hoặc sanh trở lại làm người giàu sang hiền đức, nếu tạo nghiệp ác thì đọa trong ba đường dữ… chịu nhiều thống khổ.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn.