TAM CHỦNG TỪ BI

 
Tam chủng từ bi nghĩa là từ bi có ba loại :
 
1. Chúng sanh duyên từ bi : Bồ Tát đem cái trí bình đẳng mà quán xét tất cả chúng sanh, coi họ như con đỏ vận chuyển lòng đại từ bi mà tế độ cho họ, khiến tất cả đều được an lạc.
 
2. Pháp duyên từ bi : Bồ Tát đem cái trí bình đẳng mà quán xét tất cả các pháp, thấy tất cả đều do nhơn duyên hòa hợp mà sanh ra, biết là chẳng có tự tánh, chẳng thật, nhưng vẫn vận chuyển lòng đại từ bi mà hóa độ các chúng sanh, khiến cho tất cả đều được an lạc.
 
3. Vô duyên từ : Bồ Tát đem cái trí bình đẳng một cách vô tâm mà hóa độ tất cả chúng sanh, dù là chúng sanh biết ơn hay phụ bạc, hòa oán hại mình các Ngài đều cứu độ tất cả, nhờ vậy mà họ hưởng sự an vui lợi lạc, thoát mọi thống khổ.
 
Ba mối từ bi trên Bồ Tát thường thực hành để hóa độ chúng sanh, các Ngài khiến cho nó được lang tràn, bao bọc pháp giới, khiến chúng sanh dứt khổ được vui.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn