TAM CHỦNG THANH TỊNH

 
Luận Trí Độ nói Bồ Tát tu Bát Nhã có ba loại thanh tịnh :
 
1. Tâm thanh tịnh : chẳng sinh lòng nhiễm trược, lòng kiêu mạn và giận hờn, lòng keo sẻn tham lam, không tà kiến.
 
2. Thân thanh tịnh : vì tâm thanh tịnh nên thân tái hậu thường được hóa thân.
 
3. Tướng thanh tịnh: tâm, thân đã thanh tịnh thì có đầy đủ tướng tốt trang nghiêm của Báu thân.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí