TAM CHỦNG TAM BẢO

 
Tam chủng Tam bảo nghĩa là Tam bảo có ba loại, gồm như sau :
 
1. Đồng thể Tam bảo : ba ngôi quí đều như nhau :
 
a. Phật : Phật và chúng sanh đồng một thể tánh chơn giác sáng suốt mầu nhiệm.
 
b. Pháp : Pháp và chúng sanh đồng một thể tánh chơn chánh bình đẳng.
 
c. Tăng : Tăng và chúng sanh đồng một thể tánh thanh tịnh hòa hợp.
 
2. Xuất thế gian Tam bảo : Ba ngôi quí ra khỏi thế gian
 
a. Phật : Phật Thích Ca,  Phật A Di Đà, Phật Dược Sư.
 
b. Pháp : Tứ đế, Lục độ, Thập nhị nhơn duyên…
 
c. Tăng : Chư vị Thánh Tăng như Ngài Quán ÂM, Thế Chí.
 
3. Thế gian trụ trì Tam bảo : Ba ngôi quí còn ở thế gian
 
a. Phật : Tượng Phật, hình vẽ Phật
 
b. Pháp : Kinh điển trong Tam tạng
 
c. Tăng : Chư Tăng đang còn tu niệm
 
Tam bảo cũng còn gọi là Tam bảo tạng vì Tam bảo là kho tàng tích chứa tất cả các công đức.
 
Theo 40 bài GLCB của Đ Đ Thích Minh Chánh