TAM CHỦNG MÃN

 
Bậc tu hành khi thành đạo có đủ ba món đầy đủ gọi là Tam chủng mãn, bao gồm :
 
1. Căn mãn : các căn đầy đủ.
 
2. Định mãn : các pháp thiền thịnh đầy đủ ( bát định )
 
3. Quả mãn : quả vị đầy đủ không đáo lại cõi đời.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn