TAM CHỦNG HỐI PHÁP

 
Tam chủng hối pháp tức là sám hối có ba pháp, bao gồm như sau :
 
1. Tác pháp sám : tức là pháp sám hối : day mặt trước điện phật giải bày tội lỗi, hễ là chuyện thân, khẩu làm ra đều y theo pháp độ diệt đi cái tội đã phạm giới của đương sự.
 
2. Thủ tướng sám hối : lấy tướng sám hối Định tâm vận cái tư tưởng sám hối, dường như Phật đến thoa đầu mình đặng cho cảm thụy tướng, diệt đi cái tánh tội phiền não vậy.
 
3. Vô sanh sám : sám hối vô sanh, chánh tâm ngồi ngay, quán tưởng cái lý vô sanh, diệt đi sự vô minh che lấp trung đạo vậy.
 
Theo PHDS của Đoàn Trung Còn