TAM CHỦNG CHỈ QUÁN

 
Tam chủng chỉ quán là ba cách dùng trí quán tưởng hoặc đình chỉ lại, bao gồm:
 
1. Tiệm thứ chỉ quán : nghĩa là thứ lớp tu chỉ quán : tức là trước thiển, sau thâm, như những nấc thang càng lên càng cao. Ban đầu nghiêm trì tịch giới, thứ đến tu thiền định, sau lần tu thật tướng.
 
2. Bất định chỉ quán : tức là trí quán tưởng đình chỉ chẳng định, nghĩa là sau trước đổi lộn, tùy theo căn cơ của chúng sanh, trước thiển sau thâm, trước thâm sau thiển, sự lý thiển thâm lần lượt hay vắn tắt chẳng định.
 
3. Viên đối chỉ quán : tức là trí quán tưởng, đình chỉ mau lẹ, nghĩa là trước sau chẳng hai, trước do duyên tướng mà hành, giải cùng xoay lại một cách vắn tắt mau lẹ vậy.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí