TAM CANG

 
Theo Nho giáo có lập ra Tam cang, cũng còn gọi là Tam cương là ba bậc chánh trong xã hội :
 
1. Quân : Quân vi thần cang : nghĩa là bầy tôi phải trung thành phò vua. Cũng như nói: Dân có vua, tớ có phải có chủ vậy.
 
2. Phụ : Phụ vi tử cang : nghĩa là con phải vâng lời hiếu thảo với cha. Cũng như nói: con có cha.
 
3. Phu : Phu vi thê cang : nghĩa là vợ phải theo chồng, tiết nghĩa với chồng, chồng là chánh vợ là phụ.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí