TAM CĂN

 
Tam căn tức ba hạng căn trí của chúng sanh sai biệt : Lợi căn, Trung căn, Độn căn :
 
1. Tam căn : là hạng căn trí lanh lẹ, sáng suốt có thể thọ lãnh pháp Đại Thừa của Phật, tức là hạnh Bồ Tát, còn gọi là thượng căn.
 
2. Trung căn : là hạng căn trí vừa vừa có thể thọ lãnh pháp hạng trung của Phật, tức là hàng Thinh văn và Duyên giác vậy.
 
3. Độn căn : còn gọi là hạ căn, là hàng người căn trí chậm lụt, chỉ có thể thọ lãnh pháp thấp nhỏ của Phật, tức là hàng phàm phu.
 
Niết Bàn Kinh quyển 18 viết : Lúc Phật mới thành Đạo, đức Phạm Thiên hiện đến khuyến thỉnh “ Xin Đức Thế Tôn, vì chúng sanh mở cửa cam lộ mà thuyết pháp mầu vô thượng”, Phật bảo : “ Này Phạm Vương! Tất cả chúng sanh thường bị phiền não che ngăn, chẳng có thể thọ lãnh chánh pháp của ta” Phạm Vương lại bạch : “ Thế Tôn tất cả chúng sanh có ba hạng : Lợi căn, Trung căn, Độn căn. Hạng lợi căn có thể thọ lãnh. Xin Đức Thế Tôn thuyết cho họ”.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí