TAM BỐI VÃNG SANH

 
Tam bối vãng sanh là ba lớp vãng sanh, ba lớp tu hành được vãng sanh qua đời Cực Lạc của Phật A Di Đà, tùy theo hạnh nghiệp sâu hay cạn, nên phân ra ba lớp : trên, giữa và dưới.
 
1. Thượng bối : hạng lìa nhà bỏ mọi luyến ái dục lạc, xuất gia là Sa Môn, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm Phật A Di Đà, tu các công đức nguyện sanh về cõi Cực Lạc ấy. Hạng chúng sanh này tới lúc qua đời liền có Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ra trước mặt, tức thì theo Phật về cõi Tây Phương của Ngài, liền ở trong hoa Thất bảo tự nhiên hóa sanh, trụ vô nơi bất chuyển, trí tuệ dõng mãnh, thần thông được tự tại vô ngại.
 
2. Trung bối : lớp giữa, hạng này tu chẳng làm Sa môn, nhưng có tu công đức lớn, phát tâm Bồ Đề vô thượng, một bề chuyên niệm Phật A Di Đà, tu thiện pháp, phụng trì giới cẩm, cất dựng tháp chùa đắp Thánh tượng, cúng dường Sa môn, thường xuyên quét dọn Tháp chùa, treo lụa, thắp đèn, rảy hoa, đốt hương, đem tất cả công đức, phước đức, phước đức đã tạo hồi hướng tất cả, nguyện sanh về cõi Phật A Di Đà. Lúc qua đời Đức Phật A Di Đà cho hóa thân Ngài cùng Thánh chúng đến rước về cõi Cực Lạc, trụ vào nơi chẳng bị thối chuyển.
 
3. Hạ bối : lớp dưới, hạng này chẳng là được các công đức, nhưng cũng phát tâm Bồ Đề vô thượng một bề chuyên ý cho đến mười niệm, niệm Đức Phật A Di Đà, nguyện sanh qua cõi của Ngài, khi thác mộng thấy Đức Phật Di Đà cũng được vãng sanh.
 
Tam bối vãng sanh có giảng rõ vô lượng Thọ Kinh, Còn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh thì biên về Cửu phẩm vãng sanh, tuy là cửu phẩm vãng sanh, nhưng ba phẩm phân làm một bối thì cũng đồng Tam bối vãng sanh vậy.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí