TAM BỐ THÍ

 
Tam bố thí nghĩa là bố thí có ba cách:
 
A.1. Tài thí : tức bố thí bằng của cải, những người có thiện tâm đem của cải của mình có được giúp đỡ những người nghéo khốn.
 
2. Pháp thí : tức bố thí bằng pháp, nghĩa là thuyết pháp cho người ta nghe, khiến họ khai ngộ tu hành chánh nhơn, để thoát khổ đi đến quả đạo.
 
3. Vô úy thí : tức bố thí bắng điều không sợ hãi, hết thảy những người thiếu hiểu biết, thiếu tu tập thường hay run sợ trước cái chết, trước những tai ương, họ rất run sợ khốn khổ, lắm lúc khủng hoảng tin thần đến cao độ. Ta đến bên họ an ủi, khuyên nhủ, chỉ dạy khiến họ bớt sợ hoặc dứt sợ.
 
B.1. Vật thí : như trên (tài thí)
 
2. Cúng dường cung kính thí : nghĩa là bố thí bằng lễ cúng dường cung kính, tức là lòng tin thanh tịnh cung kính mà lễ bái vậy.
 
3. Pháp thí : như trên đã giải
 
C.1. Ẩm thực thí : nghĩa là đem đồ ăn thức uống bố thí cho người khác, đó là cách bố thí hạ phẩm.
 
 2. Trân bảo thí : nghĩa là đem đồ quí báu bố thí cho người khác, đó là cách bố thí trung phẩm.
 
 3. Thân mạng thí : nghĩa là đem thân mạng của mình bố thí cho người khác, cho động vật. Như tiền thân của Đức Phật, thấy con cọp mẹ đói không có sữa cho cọp con bú, Ngài liền thí thân mạng mình cho cọp mẹ ăn, đây là cách bố thí thượng phẩm là đại hạnh của những người hành Bồ Tát Đạo.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí