TAM BỆNH TAM DƯỢC

 
Tam bệnh tam dược nghĩa là có ba thứ bệnh, mà chúng sanh thường mắc phải và có ba thứ thuốc để trị ba thứ bệnh ấy, bao gồm :
 
Theo Kinh Niết Bàn dạy rằng  : về thần bệnh thường có ba chứng : nhiệt, phong, lãnh.
 
1. Nhiệt bệnh : tức là toàn thân nóng ran, đối với bệnh này người ta dùng món thuốc Tô Lạc để trị.
 
2. Phòng bệnh : tức thân bị gió nhập, nên nhức mỏi toàn thân, đối với bệnh này người ta dùng món thuốc đó là dầu ăn để trị.
 
3. Lãnh bệnh : tức là thân bị lạm nước nên lúc nào cũng cảm thấy lạnh, đối với bệnh này người ta dùng đường để trị.
 
Về tâm lại có ba thứ bệnh :
 
1. Tham bệnh : tức là lòng tham muốn không cùng, đối với bệnh này người ta dùng món thuốc là pháp bất tịnh quán, tức là suy xét đến sự chẳng sạch của pháp mà dứt lòng tham.
 
2. Sân bệnh : tức là lòng sân giận nóng nảy đối với việc như ý, đối với bệnh này người ta dùng món thuốc là pháp từ tâm quán, nghĩa là mình rải lòng bi thương yêu tất cả vạn vật, như thế thì lòng sân không còn dấy khởi nữa.
 
3. Si bệnh : là tâm ngu muội, tối tăm chẳng phân biệt được lẽ chánh tà, đối với bệnh này người ta dùng món thuốc là pháp Nhơn duyên trí, nghĩa là dùng trí soi xét các nhơn duyên, thấy rõ từ góc đến ngọn, thấy rõ thật tánh của nó.
 
Lại có 3 thứ bệnh :
 
1. Báng Đại Thừa bệnh : bệnh ngạo báng chê bai giáo lý Đại Thừa, đây là hạng người ngu si.
 
2. Ngũ nghịch tội bệnh :  bệnh quản nghịch tức phạm những tội đại ác như : Làm Phật ra máu, giết cha mẹ.
 
3. Nhứt xiển đề bệnh : Bịnh của kẻ bất tính không có Phật tánh.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí