TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP

Khi phân loại các pháp và sau khi đã xác định thế nào là tâm vương pháp, tâm sở pháp (gọi chung là tâm pháp) và sắc pháp, Pháp Tướng tông lại phân biệt một loại pháp gọi là tâm bất tương ưng hành pháp; có hai mươi bốn loại tất cả, ở đây không tiện nói tỉ mỉ được. Loại pháp này vì cũng thay đổi, biến thiên cho nên gọi là hành pháp. Chúng không giống như tâm pháp, tâm sở pháp và sắc pháp. Bất tương ưng có nghĩa là không giống như. Tuy không giống với sắc pháp và tâm pháp nhưng lại dựa vào hai loại pháp này mà giả lập, chứ không có thực thể riêng. Vd, đắc là một tâm bất tương ưng hành pháp. Nhưng thành tựu cái gì? Không thể thành tựu ngoài tâm pháp và sắc pháp được v.v…