សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆានែល Wat Varindprekleab វត្តវារិន្ទព្រែកលៀប
កិច្ចសមាធិ ក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជា វត្តវារិន្ទព្រែកលៀប
ព.ស.២៥៦៤ ឆ្នាំ២០២១ ។
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូបណ្ឌិត ឆាត សុឆេត

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ នៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយ។

Source: https://quangcaovietbac.vn/

Xem thêm các bài viết về In ấn, Quảng cáo tại: https://quangcaovietbac.vn/tin-tuc/blog-in-an